Ms Thục Hiền - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Thục Hiền IELTS 8.0 Overall

  • Cử nhân Tài chính Ngân hàng, The London School of Economics and Political Science (LSE)
  • IELTS 8.0 Overall, 8.5 Reading Skill
  • World Top Scorer Award từ University of London
  • Chuyên gia ngôn ngữ Học thuật

  • Tag:
scrolltop