Cẩm nang động từ bất quy tắc trong tiếng Anh đầy đủ nhất

5 - 1 đánh giá

Động từ bất quy tắc là bảng từ vựng được dùng nhiều trong các bài tập vận dụng và trong giao tiếp hằng ngày. Đây là bảng từ vựng mà tất cả các bạn học tiếng Anh đều phải nằm lòng và nắm vững chúng. Đừng lo lắng, dưới đây Worldlink sẽ cho bạn một cẩm nang về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh.

Khái niệm về động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh được gọi là Irregular Verbs – bao gồm những động từ không tuân theo quy tắc thông thường khi ở các dạng trong quá khứ.

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các từ ở dạng quá khứ sẽ thêm “ed” vào cuối từ như played, watched, listened,… Nhưng đối với động từ bất quy tắc, nó có một cẩm nang riêng để không lẫn lộn với dạng từ còn lại.

Ví dụ: speak – spoke – spoken, begin – began – begun,…

Qua ví dụ trên bạn thấy nó khác hẳn với động từ thêm “ed” ở dạng quá khứ đúng không nào? Nhưng chúng lại được sử dụng rất quen thuộc hằng ngày đấy như: be – was/were – been, come – came – come, bring – brought – brought,…

Cẩm nang 360 động từ bất quy tắc cần nhớ

Trong tiếng Anh, có 360 động từ bất quy tắc phổ biến chúng ta thường dùng. Nắm vững được bảng ghi nhớ này bảng sẽ sử dụng chúng một cách thành thạo và tự tin trong giao tiếp hơn.

STT Động từ thường Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa
1 abide abode

abided

abode

abided

lưu trú tại đâu
2 arise arose arisen phát sinh
3 awake awoke awoken thức dậy/đánh thức ai
4 backslide backslid backslid

backslidden

tái phạm
5 be was/were been là, thì, bị, ở
6 bear bore born chịu đựng/mang cái gì/đẻ con (người)
7 beat beat beat

beaten

đập/đánh
8 become became become trở thành
9 befall befell befallen (cái gì) xảy đến
10 begin began begun bắt đầu
11 behold beheld beheld nhìn ngắm
12 bend bent bent bẻ cong
13 beset beset beset ảnh hưởng/tác động xấu
14 bespeak bespoke bespoken thể hiện/cho thấy điều gì
15 bet bet bet cá cược
16 bid bid bid ra giá/đề xuất giá
17 bind bound bound trói, buộc
18 bite bit bitten cắn
19 bleed bled bled chảy máu
20 blow blew blown thổi
21 break broke broken làm vỡ/bể
22 breed bred bred giao phối và sinh con/nhân giống
23 bring brought brought mang tới
24 broadcast broadcast broadcast chiếu, phát chương trình
25 browbeat browbeat browbeat

browbeaten

đe dọa/hăm dọa ai để họ làm gì
26 build built built xây dựng
27 burn burnt

burned

burnt

burned

đốt/làm cháy
28 burst burst burst nổ tung/vỡ òa (khóc)
29 bust bust

busted

bust

busted

làm vỡ/bể
30 buy bought bought mua
31 cast cast cast tung/ném
32 catch caught caught bắt/bắt/chụp lấy
33 chide chid

chided

chid

chidden

chided

mắng, chửi
34 choose chose chosen chọn
35 cleave clove

cleft

cleaved

cloven

cleft

cleaved

chẻ, tách hai
36 cleave clave cleaved dính chặt
37 cling clung clung bám/dính vào
38 clothe clothed

clad

clothed

clad

che phủ
39 come came come tới/đến/đi đến
40 cost cost cost có giá là bao nhiêu
41 creep crept crept di chuyển một cách lén lút
42 crossbreed crossbred crossbred cho lai giống
43 crow crew

crewed

crowed gáy (gà)
44 cut cut cut cắt
45 daydream daydreamt

daydreamed

daydreamt

daydreamed

suy nghĩ vẩn vơ/mơ mộng viển vông
46 deal dealt dealt chia bài/deal with sth: giải quyết cái gì
47 dig dug dug đào
48 disprove disproved disproved

disproven

bác bỏ
49 dive dovedived dived lặn
50 do did done làm
51 draw drew drawn vẽ
52 dream dreamt

dreamed

dreamt

dreamed

mơ ngủ/mơ ước
53 drink drank drunk uống
54 drive drove driven lái xe (bốn bánh)
55 dwell dwelt dwelt ở/trú ngụ (tại đâu)
56 eat ate eaten ăn
57 fall fell fallen ngã/rơi xuống
58 feed fed fed cho ăn/ăn/nuôi ăn
59 feel felt felt cảm thấy
60 fight fought fought chiến đấu/đấu tranh
61 find found found tìm kiếm/tìm thấy
62 fit fit fit (quần áo) vừa với ai
63 flee fled fled chạy trốn/chạy thoát
64 fling flung flung quăng/tung
65 fly flew flown bay
66 forbid forbade forbidden cấm
67 forecast forecast

forecasted

forecast

forecasted

dự đoán
68 forego forewent foregone quyết định không có/làm cái mà bạn luôn muốn có/làm
69 foresee foresaw foreseen thấy trước được cái gì
70 foretell foretold foretold tiên đoán/nói trước được cái gì
71 forsake forsook forsaken rũ bỏ/ruồng bỏ ai/cái gì
72 freeze froze frozen đông lại/làm đông ai/cái gì
73 frostbite frostbit frostbitten làm/gây bỏng lạnh
74 get got gotten

got

có được ai/cái gì
75 gild gilt

gilded

gilt

gilded

mạ vàng
76 gird girt

girded

girt

girded

đeo vào
77 give gave given đưa cho/cho
78 go went gone đi
79 grow grew grown mọc lên/ lớn lên/trồng
80 hand-feed hand-fed hand-fed cho ăn bằng tay
81 handwrite handwrote handwritten viết tay
82 hang hung hung treo lên/máng lên
83 have had had có/ăn cái gì
84 hear heard heard nghe
85 heave hove

heaved

hove

heaved

trục lên
86 hew hewed hewn

hewed

chặt, đốn
87 hide hid hidden giấu, trốn, nấp
88 hit hit hit đụng
89 hurt hurt hurt làm đau
90 inbreed inbred inbred lai giống cận huyết
91 inlay inlaid inlaid cẩn, khảm
92 input input input đưa vào
93 inset inset inset dát, ghép
94 interbreed interbred interbred giao phối, lai giống
95 interweave interwove

interweaved

interwoven

interweaved

trộn lẫn, xen lẫn
96 interwind interwound interwound cuộn vào, quấn vào
97 jerry-build jerry-built jerry-built xây dựng cẩu thả
98 keep kept kept giữ
99 kneel knelt

kneeled

knelt

kneeled

quỳ
100 knit knit

knitted

knit

knitted

đan
101 know knew known biết, quen biết
102 lay laid laid đặt, để
103 lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
104 lean leaned

leant

leaned

leant

dựa, tựa
105 leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
106 learn learnt

learned

learnt

learned

học, được biết
107 leave left left ra đi, để lại
108 lend lent lent cho mượn
109 let let let cho phép, để cho
110 lie lay lain nằm
111 light litlighted litlighted thắp sáng
112 lip-read lip-read lip-read mấp máy môi
113 lose lost lost làm mất, mất
114 make made made chế tạo, sản xuất
115 mean meant meant có nghĩa là
116 meet met met gặp mặt
117 miscast miscast miscast chọn vai đóng không hợp
118 misdeal misdealt misdealt chia lộn bài, chia bài sai
119 misdo misdid misdone phạm lỗi
120 mishear misheard misheard nghe nhầm
121 mislay mislaid mislaid để lạc mất
122 mislead misled misled làm lạc đường
123 mislearn mislearned

mislearnt

mislearned

mislearnt

học nhầm
124 misread misread misread đọc sai
125 misset misset misset đặt sai chỗ
126 misspeak misspoke misspoken nói sai
127 misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
128 misspend misspent misspent tiêu phí, bỏ phí
129 mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
130 misteach mistaught mistaught dạy sai
131 misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
132 miswrite miswrote miswritten viết sai
133 mow mowed mown

mowed

cắt cỏ
134 offset offset offset đền bù
135 outbid outbid outbid trả hơn giá
136 outbreed outbred outbred giao phối xa
137 outdo outdid outdone làm giỏi hơn
138 outdraw outdrew outdrawn rút súng ra nhanh hơn
139 outdrink outdrank outdrunk uống quá chén
140 outdrive outdrove outdriven lái nhanh hơn
141 outfight outfought outfought đánh giỏi hơn
142 outfly outflew outflown bay cao/xa hơn
143 outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
144 outleap outleaped

outleapt

outleaped

outleapt

nhảy cao/xa hơn
145 output output output cho ra (dữ kiện)
146 outride outrode outridden cưỡi ngựa giỏi hơn
147 outrun outran outrun chạy nhanh hơn, vượt giá
148 outsell outsold outsold bán nhanh hơn
149 outshine outshined

outshone

outshined

outshone

sáng hơn, rạng rỡ hơn
150 outshoot outshot outshot bắn giỏi hơn, nảy mầm, mọc
151 outsing outsang outsung hát hay hơn
152 outsit outsat outsat ngồi lâu hơn
153 outsleep outslept outslept ngủ lâu/muộn hơn
154 outsmell outsmelled

outsmelt

outsmelled

outsmelt

khám phá, đánh hơi, sặc mùi
155 outspeak outspoke outspoken nói nhiều/dài/to hơn
156 outspeed outsped outsped đi/chạy nhanh hơn
157 outspend outspent outspent tiêu tiền nhiều hơn
158 outswear outswore outsworn nguyền rủa nhiều hơn
159 outswim outswam outswam bơi giỏi hơn
160 outthink outthought outthought suy nghĩ nhanh hơn
161 outthrow outthrew outthrown ném nhanh hơn
162 outwrite outwrote outwritten viết nhanh hơn
163 overbid overbid overbid bỏ thầu cao hơn
164 overbreed overbred overbred nuôi quá nhiều
165 overbuild overbuilt overbuilt xây quá nhiều
166 overbuy overbought overbought mua quá nhiều
167 overcome overcame overcome khắc phục
168 overdo overdid overdone dùng quá mức, làm quá
169 overdraw overdraw overdrawn rút quá số tiền, phóng đại
170 overdrink overdrank overdrunk uống quá nhiều
171 overeat overate overeaten ăn quá nhiều
172 overfeed overfed overfed cho ăn quá mức
173 overfly overflew overflown bay qua
174 overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
175 overhear overheard overheard nghe trộm
176 overlay overlaid overlaid phủ lên
177 overpay overpaid overpaid trả quá tiền
178 override overrode overridden lạm quyền
179 overrun overran overrun tràn ngập
180 oversee oversaw overseen trông nom
181 oversell oversold oversold bán quá mức
182 oversew oversewed oversewn

oversewed

may nối vắt
183 overshoot overshot overshot đi quá đích
184 oversleep overslept overslept ngủ quên
185 overspeak overspoke overspoken nói quá nhiều, nói lấn át
186 overspend overspent overspent tiêu quá lố
187 overspill overspilled

overspilt

overspilled

overspilt

đổ, làm tràn
188 overtake overtook overtook đuổi bắt kịp
189 overthink overthought overthought tính trước nhiều quá
190 overthrow overthrew overthrown lật đổ
191 overwind overwound overwound lên dây (đồng hồ) quá chặt
192 overwrite overwrote overwritten viết dài quá, viết đè lên
193 partake partook partaken tham gia, dự phần
194 pay paid paid trả (tiền)
195 plead pleaded

pled

pleaded

pled

bào chữa, biện hộ
196 prebuild prebuilt prebuilt làm nhà tiền chế
197 predo predid predone làm trước
198 premake premade premade làm trước
199 prepay prepaid prepaid trả trước
200 presell presold presold bán trước thời gian rao báo
201 preset preset preset thiết lập sẵn, cài đặt sẵn
202 preshrink preshrank preshrunk ngâm cho vải co trước khi may
203 proofread proofread proofread đọc bản thảo trước khi in
204 prove proved proven

proved

chứng minh
205 put put put đặt, để
206 quick-freeze quick-froze quick-frozen kết đông nhanh
207 quit quitquitted quitquitted bỏ
208 read read read đọc
209 reawake reawoke reawake đánh thức 1 lần nữa
210 rebid rebid rebid trả giá, bỏ thầu
211 rebind rebound rebound buộc lại, đóng lại
212 rebroadcast rebroadcast

rebroadcasted

rebroadcast

rebroadcasted

cự tuyệt, khước từ
213 rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
214 recast recast recast đúc lại
215 recut recut recut cắt lại, băm)
216 redeal redealt redealt phát bài lại
217 redo redid redone làm lại
218 redraw redrew redrawn kéo ngược lại
219 refit refitted

refit

refitted

refit

luồn, xỏ
220 regrind reground reground mài sắc lại
221 regrow regrew regrown trồng lại
222 rehang rehung rehung treo lại
223 rehear reheard reheard nghe trình bày lại
224 reknit reknitted

reknit

reknitted

reknit

dệt lại
225 relay relaid relaid relaid
226 relay relayed relayed truyền âm lại
227 relearn relearned

relearnt

relearned

relearnt

học lại
228 relight relit

relighted

relit

relighted

thắp sáng lại
229 remake remade remade làm lại, chế tạo lại
230 rend rent rent toạc ra, xé
231 repay repaid repaid hoàn tiền lại
232 reread reread reread đọc lại
233 rerun reran rerun chiếu lại, phát lại
234 resell resold resold bán lại
235 resend resent resent gửi lại
236 reset reset reset đặt lại, lắp lại
237 resew resewed resewn

resewed

may/khâu lại
238 retake retook retaken chiếm lại, tái chiếm
239 reteach retaught retaught dạy lại
240 retear retore retorn khóc lại
241 retell retold retold kể lại
242 rethink rethought rethought suy tính lại
243 retread retread retread lại giẫm/đạp lên
244 retrofit retrofitted

retrofit

retrofitted

retrofit

trang bị thêm những bộ phận mới
245 rewake rewoke

rewaked

rewaken

rewaked

đánh thức lại
246 rewear rewore reworn mặc lại
247 reweave rewove

reweaved

rewove

reweaved

dệt lại
248 rewed rewed

rewedded

rewed

rewedded

kết hôn lại
249 rewet rewet

rewetted

rewet

rewetted

làm ướt lại
250 rewin rewon rewon thắng lại
251 rewind rewound rewound cuốn lại, lên dây lại
252 rewrite rewrote rewritten viết lại
253 rid rid rid giải thoát
254 ride rode ridden cưỡi
255 ring rang rung rung chuông
256 rise rose risen đứng dậy, mọc
257 roughcast roughcast roughcast tạo hình phỏng chừng
258 run ran run chạy
259 sand-cast sand-cast sand-cast đúc bằng khuôn cát
260 saw sawed sawn cưa
261 say said said nói
262 see saw seen nhìn thấy
263 seek sought sought tìm kiếm
264 sell sold sold bán
265 send sent sent gửi
266 set set set đặt, thiết lập
267 sew sewed sewn

sewed

may
268 shake shook shaken lay, lắc
269 shave shaved shaved

shaven

cạo (râu, mặt)
270 shear sheared shorn xén lông (cừu)
271 shed shed shed rơi, rụng
272 shine shone shone chiếu sáng
273 shit shit

shat

shitted

shit

shat

shitted

đi đại tiện
274 shoot shot shot bắn
275 show showed shown

showed

cho xem
276 shrink shrank shrunk co rút
277 shut shut shut đóng lại
278 sight-read sight-read sight-read chơi hoặc hát mà không cần nghiên cứu trước
279 sing sang sung ca hát
280 sink sank sunk chìm, lặn
281 sit sat sat ngồi
282 slay slew slain sát hại, giết hại
283 sleep slept slept ngủ
284 slide slid slid trượt, lướt
285 sling slung slung ném mạnh
286 slink slunk slunk lẻn đi
287 slit slit slit rạch, khứa
288 smell smelt smelt ngửi
289 smite smote smitten đập mạnh
290 sow sowed sownsewed gieo; rải
291 sneak sneaked

snuck

sneaked

snuck

trốn, lén
292 speak spoke spoken nói
293 speed sped

speeded

sped

speeded

chạy vụt
294 spell spelt

spelled

spelt

spelled

đánh vần
295 spend spent spent tiêu xài
296 spill spilt

spilled

spilt

spilled

tràn, đổ ra
297 spin spunspan spun quay sợi
298 spoil spoilt

spoiled

spoilt

spoiled

làm hỏng
299 spread spread spread lan truyền
300 stand stood stood đứng
301 steal stole stolen đánh cắp
302 stick stuck stuck ghim vào, đính
303 sting stung stung châm, chích, đốt
304 stink stunk

stank

stunk bốc mùi hôi
305 stride strode stridden bước sải
306 strike struck struck đánh đập
307 string strung strung gắn dây vào
308 sunburn sunburned

sunburnt

sunburned

sunburnt

cháy nắng
309 swear swore sworn tuyên thệ
310 sweat sweat

sweated

sweat

sweated

đổ mồ hôi
311 sweep swept swept quét
312 swell swelled swollen

swelled

phồng, sưng
313 swim swam swum bơi lội
314 swing swung swung đong đưa
315 take took taken cầm, lấy
316 teach taught taught dạy, giảng dạy
317 tear tore torn xé, rách
318 telecast telecast telecast phát đi bằng truyền hình
319 tell told told kể, bảo
320 think thought thought suy nghĩ
321 throw threw thrown ném, liệng
322 thrust thrust thrust thọc, nhấn
323 tread trod trodden

trod

giẫm, đạp
324 typewrite typewrote typewritten đánh máy
325 unbend unbent unbent làm thẳng lại
326 unbind unbound unbound mở, tháo ra
327 unclothe unclothed

unclad

unclothed

unclad

cởi áo, lột trần
328 undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
329 underfeed underfed underfed cho ăn đói, thiếu ăn
330 undergo underwent undergone trải qua
331 underlie underlay underlain nằm dưới
332 underpay underpaid underpaid trả lương thấp
333 undersell undersold undersold bán rẻ hơn
334 understand understand understand hiểu
335 undertake undertook undertook đảm nhận
336 underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
337 undo undid undid tháo ra
338 unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
339 unhang unhung unhung hạ xuống, bỏ xuống
340 unhide unhid unhidden hiển thị, không ẩn
341 unlearn unlearned

unlearnt

unlearned

unlearnt

gạt bỏ, quên
342 unspin unspun unspun quay ngược
343 unwind unwound unwound tháo ra
344 uphold upheld upheld ủng hộ
345 upset upset upset đánh đổ, lật đổ
346 wake woke

wake

woken

waked

thức giấc
347 waylay waylaid waylaid  
348 wear wore worn mặc
349 weave wove

weaved

woven

weaved

dệt
350 wed wed

wedded

wed

wedded

kết hôn
351 weep wept wept khóc
352 wet wet

wetted

wet

wetted

làm ướt
353 win won won thắng, chiến thắng
354 wind wound wound quấn
355 withdraw withdrew withdrawn rút lui
356 withhold withheld withheld từ khước
357 withstand withstood withstood cầm cự
358 work worked worked rèn, nhào nặn đất
359 wring wrung wrung vặn, siết chặt
360 write wrote written viết

 

Dùng động từ bất quy tắc khi nào?

  • Đối với động từ ở dạng quá khứ: Khi câu được xác định ở dạng quá khứ đơn thì ta dùng động được chia ở dạng thứ 2 hay gọi tắt là V2 của bảng động từ bất quy tắc, chẳng hạn như write – wrote, wear – wore, take – took,… Ví dụ: He wrote his final essay yesterday – Ah ấy đã viết bài luận của mình vào ngày hôm qua.
  • Đối với quá khứ phân từ: Khi câu được xác định ở các thì hoàn thành như quá hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành thì chúng ta sử dụng động từ được chia ở dạng thứ 3 hay gọi tắt là V3 của bảng động từ bất quy tắ, chẳng hạn write –  wrote – written, take – took – taken,… Ví dụ: Someone had stole my laptop before I came back – Ai đó đã lấy cắp máy tính của tôi trước khi tôi quay lại.

Bí quyết học bảng động từ bất quy tắc nhanh nhất

1. Học động từ bất quy tắc theo nhóm:

Để dễ nhớ và học nhanh hơn, chúng ta có thể chia chúng thành từng nhóm nhỏ để học thay vì học thuộc lòng cả bảng lúc mới bắt đầu.

Các nhóm được chia như sau:

  • Nhóm các động từ bất quy tắc ở dạng nguyên thể và có quá khứ phân từ giống nhau: come, run, become,…
  • Nhóm các động từ bất quy tắc không thay đổi ở cả 3 dạng: burst, bet, cost, cast, cut, hit, fit, let, hurt, set, quit,….
  • Nhóm các động từ bất quy tắc có dạng quá khứ phân từ giống nhau: send, spend, built, lend,…

2. Học động từ bất quy tắc theo số lượng:

Học động từ quy tắc theo số lượng tức là bạn có thể học mỗi ngày từ 5-10 từ trong và có thể lặp đi lặp lại.

Thay vì cầm bảng học cả ngày bạn có thể chia nhỏ số lượng từ của chúng để có thể dễ học hơn và không cảm thấy áp lực nhiều.

3. Học bảng động từ bất quy tắc qua flashcard:

Đây là hình thức học bảng động từ hiệu quả được nhiều người dùng nhất. Bởi vì bạn có thể mang nó đi học ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Với cách thức này, bạn hãy ghi một mặt là dạng động từ nguyên thể và mặt còn lại là V2 hoặc V3. Khi nhìn thấy flashcard nào bạn hãy nhìn động từ nguyên mẫu và nói động từ quá khứ hoặc quá khứ phân từ của chúng. Sau đó lật lại mặt sau để kiểm tra nhé.

4. Học động từ bất quy tắc với giáo viên bản ngữ:

Học động từ bất quy tắc trong tiếng Anh sẽ dễ dàng khi bạn học với một người nước ngoài hay một giáo viên bản ngữ. Họ sẽ kiểm tra từ vựng cho bạn và bày cách tiếp cận chúng một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Trên đây, Worldlink đã tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến động từ bất quy tắc quen thuộc mà bạn cần phải nắm vững.

Mong chủ đề ngày hôm nay sẽ làm bạn có thêm nhiều kiến thức và đừng quên hãy bình luận cho Worldlink biết còn động từ bất quy tắc nào nữa nhé.

  • Tag:
scrolltop